جلسه اول به مدت 90 دقیقه و صرفا جهت آشنایی استاد دوره و دانشجویان برگزار می شود. در این جلسه نحوه برگزاری کلاس ها، کمیت و کیفیت پروژه ها، روش های ارزیابی، منابع آموزشی، قوانین و مقررات دوره و سایر موارد مربوط توضیح داده می شوند.

کلیه حقوق برای آکادمی فکور محفوظ است.